Skip to content Skip to footer

עקב המצב בטחוני יתכנו עיכובים בזמני המשלוח

עקב המצב בטחוני יתכנו עיכובים בזמני המשלוח

מדיניות ביטולים

.1 ביטול עסקה מוצר דיגיטלי:
א. על פי תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע“א,2010- סעיף -6א‘ סעיף קטן ,7 יש הגבלת
זכות ביטול והחזרת מוצרים למוצרים דיגיטליים. לפיכך אין זכות החזרה לעסקה על מוצר דיגיטלי
ולא יתבצע החזר כספי לאחר ביטול ההזמנה עבור רכישת קורס/סדנה דיגיטליים ו/או כל מוצר
דיגיטלי אחר מאת דורה לוי.
ב. מאחר וידוע למשתמש/ת כי לאחר פתיחת הגישה למוצר דיגיטלי עבורו/ה אין אפשרות להעבירו
חזרה כך שלא יישאר אצל המשתמש/ת, הרי שהמשתמש/ת לא ת/יבקש לבטל את העסקה ו/או
החזר כספי לאחר הרכישה כאמור.
ג. במקרה של תקלה בקובץ שאינה מאפשרת שימוש בו, ישלח למשתמש/ת קובץ חליפי.
.2 ביטול עסקה סדנאות ו/או הכשרות ו/או הרצאות פרונטליות ו/או כל אירוע פרונטלי אחר אשר
נדרשת הרשמה מראש:
א. ניתן יהיה לבטל את הרישום לאירוע פרונטלי בכתב, בפניה במייל )com.gmail@bari.lehem)
או בווטסאפ העסקי )050-9126056( וכל עוד ההודעה ניתנה לדורה לוי בתוך 14 ימי עסקים מיום
עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת
האירוע הפרונטלי, במקרה זה המשתמש/ת לא ת/יחויב בדבר.
ב. במידה והביטול יעשה תוך פחות מ – 14 יום שאינם ימי מנוחה )ימי עסקים( לפני תחילת מועד
האירוע הפרונטלי, לא ניתן יהיה לבטל את הרישום והמשתמש/ת ת/יחויב במלוא סכום ההזמנה,
למשתמש/ת לא תהיה כל טענה כלפי דורה לוי ועל אחריותו/ה בלבד לבטל את רישומו/ה במועד.
ג. כמו כן אם הביטול נעשה תוך פחות מ – 14 יום לפני תחילת מועד האירוע הפרונטלי לא ניתן יהיה
לקבוע למועד אחר של האירוע ו/או אירוע אחר, אלא אם מדובר במצבים רפואיים אשר לא
מאפשרים הגעה ובכפוף לאישור רפואי ניתן יהיה להעביר את מועד האירוע הפרונטלי ו/או לבטלו
והכל לשיקול דעתה הבלעדי של דורה לוי.
.3 ביטול עסקה ערכה/ חבילה/ משלוח ו/או כל מוצר פיזי אחר:
א.ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על רכישת מוצר פיזי מדורה לוי ניתן לקבל עד 14 ימים )שימו
לב: לא ימי עסקים( מיום אספקתו/ם.
ב. על מנת לבצע החזרת מוצר פיזי, על המוצר/ים המוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם
חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.

ג. ביטול עסקה והחזר כספי במקרה של החזרת מוצר פיזי בהתאם לתנאים האמורים לעיל יתבצע
אך ורק לאחר קבלת המוצר המוחזר אצל דורה לוי, וידוא תקינותו להחזרה למלאי ולמכירה מחדש
ועמידתו בתנאים כאמור בסעיף 3)ב( לאחר בדיקתה של דורה לוי.
ג. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה ובאופן בו
בוצעה )כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים– תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה
בתשלום אחד בודד – תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה(.
ד. בכל מקרה של ביטול עסקה, דורה לוי תהיה רשאית לגבות מהמשתמש/ת דמי ביטול בשיעור של
5% ממחיר המוצר, או 100 ש”ח, לפי הסכום הנמוך מבניהם.
ה. בכל מקרה של ביטול עסקה, דורה לוי תהיה רשאית לגבות מהמשתמש/ת דמי משלוח בשיעור
של 30 ש”ח.

.4 תנאי ביטול כלליים:
א. המשתמש/ת מצהיר/ה כי לא תהיה לו/ה כל טענה ו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של
השירותים ו/או המוצרים והוא/היא מתחייב/ת לקרוא היטב את פירוט השירות כפי שיוצג ליד כל
פריט תוכן באתר וידוע לו/ה כי על אף האמור לעיל ועל פי חוק, לא תתבצע החזרה או החלפה של
שירותים ו/או מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, קרי לא יבוצע החזר כספי או החלפה
של תוכן כזה או אחר לתוכן אחר במקרה הנדון.
ב. דורה לוי רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש/ת באופן מוחלט או זמני, או
להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש/ת לא שילם/ה במועד תשלום שהוא/היא חב/ה בו או
אם ראתה דורה לוי כי קיים חשש סביר שהרוכש/ת לא ת/יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או
במקרה בו המשתמש/ת הפר/ה את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.

מה חדש ?